HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Phân biệt cách sử dụng động từ Say – Tell – Speak – Talk để tránh nhầm lẫn!

Thursday, March 12, 2020

Chúng ta đều biết rằng Say – Tell – Speak – Talk đều có nghĩa là “nói”, nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. Điều này hẳn có nhiều bạn đã biết tuy nhiên việc phân biệt Say – Tell – Speak – Talk thì không phải ai cũng nắm được. Bài viết này sẽ giúp các bạn phân biệt  Say – Tell – Speak– Talk thông qua cách sử dụng của chúng.

Phân biệt say speak tell talk

1. Cách dùng 'Say'

Say, được sử dụng khi muốn truyền đạt suy nghĩ, ý kiến hay một đề nghị nào đó.

'Say' là động từ mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”. 

- Say + something (+to someone)

- Say + "that/wh-" + clause

- Say + to + verb

 

Ví dụ:

–  He said that he was listening to music. (Anh ấy nói rằng anh ấy đang nghe nhạc.)

– You’ve said “I love you” in Korean. Could you say that again?

Ở cả 2 ví dụ trên, ta thấy rằng sau “say” là đại từ “that” nhằm mục đích nhắc lại cụm danh từ ở phía trước, hoặc là một mệnh đề

Say không bao giờ có tân ngữ chỉ người theo sau. Bạn có thể sử dụng say something hoặc say something to somebody.

Say thường được dùng để đưa ra lời nói chính xác của ai đó (chú trọng nội dung được nói ra)

Ví dụ: "Come in", she said.

Chúng ta không thể nói "say about", nhưng có thể nói "say something about".

Ví dụ: I want to say something/a few words/a little about my job.                

 phân biệt say tell speak talk

2. Cách dùng 'Tell'

Tell có nghĩa gần tương tự như say, được sử dụng khi muốn truyền đạt một thông tin hoặc hướng dẫn ai đó làm gì. Tuy nhiên trong khi say tập trung thể hiện lời nói, tell lại chú trọng nội dung và thông điệp từ lời nói đó.

 

- Tell + someone + (about) something

- Tell + someone + "that" clause

- Tell + someone + to + verb

 

'Tell' là động từ mang nghĩa “kể, nói với ai điều gì đó (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something) , cho ai biết điều gì (tell somebody about something)”

Ví dụ:

- The teacher is telling the class an interesting story.

-Please tell him to come to the blackboard.

- We tell him about the bad news.

'Tell' thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.

Ví dụ: Have you told him the news yet? 

'Tell' cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.

Ví dụ: Ann told me (that) she was tired

'Tell' được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,...

Ví dụ: Can you tell me when the movie starts?

'Tell' cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.

Ví dụ: The doctor told me to stay in bed.

3. Cách dùng Speak 

Speak có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”. Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ là chỉ một số ít từ chỉ sự thật.

Ex: I speak Vietnammese. I don’t speak Chinese.

Cấu trúc thường gặp với speak đó là:

- speak (to somebody)

- speak (with somebody)

Ex.

I need to speak to the manager. (Tôi cần nói chuyện với quản lý).

She is speaking to our teacher. (Cô ấy đang nói chuyện với giáo viên của chúng ta).

4. Cách dùng Talk

Talk có nghĩa là trao đổi, chuyện trò. Có nghĩa gần như speak.

Cấu trúc thường gặp với talk đó là:

- talk to sb (nói chuyện với ai)

- talk about sth (nói về điều gì)

- talk with sb (chuyện trò với ai)

Ex:       

What are they talking about? (Họ đang nói về điều gì thế?).

He and his classmates often talk to eachother in English. (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).

I need to talk to you. (Tôi cần nói chuyện với bạn.)

5. Bài tập thực hành

 1.       Don’t _____ him about our plans.
 2.       I waited for an answer, but she didn’t ____ a word
 3.       He ______ that he would wait for me at the library
 4.       He _____ us that he was going to buy a new car.
 5.       Do you _____ English?
 6.       Come here, Mike. We need to ______
 7.       To ____ you the truth, I don’t remember anything
 8.       Did the director _____ at the conference?
 9.       Do you know how to ____ good-bye in Arabic?
 10.   We spent the whole evening _____ about old friends.
 11.   Can you_________me the time?
 12.   Do you agree with me! – You are___________me!
 13.   His illegal work was__________tales by the police.
 14.   That problem does not need _____________of.
 15.   The boy ___________to her very clearly about the task.
 16.   “I’ll_________!” is a way to express the agreement.
 17.   It’s hard __________ which is the right way leading to her house.
 18.   That is ____________, you are fired.
 19.   – The Earth moves around the Sun. – Without_________.
 20.   She ________her husband down.

6. Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

tell

say

said

told

speak

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

talk

tell

speak

say

talking

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

tell

telling

told

speaking

speak

Câu

16

17

18

19

20

Đáp án

say

Saying

To say

Saying

talk

 

Nắm rõ cách sử dụng của các từ cũng nghĩa như Say – Tell – Speak – Talk sẽ giúp bạn tránh nhầm lẫn khi làm bài tập và trong giao tiếp tiếng Anh. Chúc các bạn học tập tốt.

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tại đây

Leave your comment