HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Làm thế nào để luyện phát âm bằng Tiếng Anh với ngữ điệu như người bản xứ?

Monday, February 17, 2020

Khi đọc đoạn văn hay khi giao tiếp bằng Tiếng Anh chúng ta không nên nói với giọng đơn điệu (monotonous voice), mà phải lưu ý ngữ điệu lên xuống khi nói. Các bạn thử bài đọc dưới đây và lưu ý ngữ điệu nhé!

 ngữ điệu trong tiếng anh

TOEIC Speaking Question 1 of 11

2Are you looking for a new job? Do you want to know what your next career transition should be? Are you interested in becoming a computer expert? 1Then you‘ve come to the right place. Our institute can help you achieve your goal every step of the way by offering a 3dynamic, challenging and useful training program.

 

1. Ngữ điệu trong thể loại câu khẳng định

Then you ‘ve come to the right place.  
  

2. Ngữ điệu trong câu hỏi

Are you looking for a new job?  
Do you want to know what your next career transition should be?  
Are you interested in becoming a computer expert?  

Chú ý: Đối với dạng câu hỏi Wh-question, cuối câu phải xuống giọng( falling intonation)
Đối với dạng câu hỏi Yes- No question, cuối câu phải lên giọng(raising intonation)

 

Quan sát các ví dụ dưới đây:


Xuống giọng ở cuối câu: các thể loại câu khi đọc đến cuối câu phải xuống giọng (falling intonation) là câu khẳng định (affirmative), câu mệnh lệnh (imperative) ,câu cảm thán (exclamation), câu hỏi đuôi ( tag question), câu hỏi với từ nghi vấn (Wh- questions), câu hỏi lựa chọn.
Câu khẳng định
The manager usually visits the warehouse two times a week. 
Câu mệnh lệnh
Check the schedule on the bulletin board  
Câu cảm thán
What a beautiful day!  
Câu hỏi với từ nghi vấn:không đọc lên giọng ở cuối câu ,tuy nhiên phải đọc nhấn mạnh ở các từ nghi vấn(question words)
What is your opinion?  
How long does it take to get here? 


Lên giọng ở cuối câu:   các câu hỏi được bắt đầu bằng những hình thức của động từ tobe( am,is, are, was, were) hoặc các trợ động từ, cuối câu phải lên giọng(raising intonation).

Câu hỏi với trợ động từ: can, could, do ,will
Do you exercise?  
Will you be at my party?  
Câu hỏi thường: câu hỏi có dạng giản lược Do you, động từ tobe, have
Are you planning to study abroad?  
Looking for the best tourist site?  

Lên giọng và xuống giọng ở cuối câu  ,  : sử dụng trong các câu hỏi đuôi và câu hỏi lựa chọn.
Câu ;hỏi đuôi                        
You like to watch movies, don’t you?
Câu hỏi lựa chọn
                                            

Which do you want, coffee or tea?

3. Ngữ điệu trong câu liệt kê

Dynamic, challenging and useful

Chú ý: khi trình bày liệt kê từ ba vật thể trở lên được liên kết với nhau bằng dấu phẩy (,) cùng với liên từ and hoặc or, thì phải lên giọng ở từ đứng trước and hoặc or và xuống giọng ở từ liệt kê cuối cùng.

Ví dụ:
We are planning to visit major cities including New York  , Boston  , and Chicago  

Ngoại lệ: Lưu ý một số từ trong thành phần liệt kê đứng trước liên từ or hoặc and có trọng âm rơi vào âm tiết cuối. Trong ví dụ dưới đây, từ Toronto có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai trong ba âm tiết, do đó ngữ điệu đứng trước liên từ and bị thay đổi.
We are planning to visit major cities including Kingston , Toronto     , and Montreal  

Chúc các bạn học tốt nha.

Bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tại đây

Leave your comment