HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Danh động từ (Gerund) trong tiếng Anh!

Wednesday, June 3, 2020

Danh động từ trong tiếng Anh là gì? Cách sử dụng danh động từ như thế nào cho đúng? Cần lưu ý gì khi sử dụng chúng? Hãy cùng học tiếng anh giao tiếp online VN tìm hiểu nhé!

danh động từ - gerund trong tiếng anh

1. Danh động từ (Gerund) trong tiếng Anh.

Danh động từ là gì?

 Danh động từ (gerund)  là động từ thêm “ing” để biến thành danh từ.

Sau khi chuyển thành danh từ, Gerunds có thể được dùng làm chủ ngữ (Learning English is necessary), tân ngữ hoặc bổ ngữ (I like swimming) hoặc dùng sau đại từ sở hữu làm chức năng tân ngữ (Please forgive my coming late!).

Ví dụ:

 • meet → meeting
 • play → playing
 • talk → talking
 • sleep → sleeping

Vì có đuôi -ing nên danh động từ sẽ được ghi tắt là V-ing trong bài học này.

2. Vị trí & chức năng của Danh động từ (V-ing)

Tóm tắt:

Danh động từ (V-ing) vừa có tính chất của một động từ (có thể có tân ngữ theo sau), vừa có tính chất của một danh từ (có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào mà danh từ có thể đứng được).

V-ing được sử dụng trong các cấu trúc sau:

 • Làm chủ ngữ của câu
 • Làm tân ngữ của câu
 • Đứng sau giới từ
 • Theo sau một số động từ nhất định
 • Theo sau một số danh từ nhất định
 • Theo sau một số tính từ nhất định
 • Trong cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ
 • Trong cấu trúc rút gọn mệnh đề trạng ngữ

 

Bản chất của Danh động từ là một động từ dùng như một danh từ, vì vậy nó vừa có tính chất của một động từ, vừa có tính chất của một danh từ, cụ thể là:

 • Giống như động từ: V-ing có thể có tân ngữ theo sau
 • Giống như danh từ: V-ing có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào mà danh từ có thể đứng được, ví dụ như làm chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu

V-ing được sử dụng trong các cấu trúc sau:

2.1. V-ing được sử dụng giống như danh từ:

 • Làm chủ ngữ của câu:
  • Learning can be fun.
   Việc học cũng có thể vui nhộn. (Việc học không nhất thiết phải buồn chán)
 • Làm tân ngữ của câu:
  • One of my hobbies is collecting stamps.
   Một trong những thú vui của tôi là sưu tập tem.
 • Đứng sau giới từ
  • She left without saying a word.
   Cô ấy đi mà không nói lời nào.
  • I look forward to meeting you on Monday.
   Tôi mong chờ được gặp bạn vào thứ hai. 

2.2 V-ing được sử dụng trong một số cấu trúc khác:

 • Theo sau một số động từ nhất định
  • I am considering studying in Germany.
   Tôi đang cân nhắc việc du học ở Đức.
 • Theo sau một số danh từ nhất định
  • I have no difficulty finishing the test.
   Tôi không gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài kiểm tra.
 • Theo sau một số tính từ nhất định
  • It would be worth giving it a try.
   Cũng đáng để thử một lần chứ.
 • Rút gọn mệnh đề quan hệ
  • The woman teaching English at his school is Ms. Smith.
   Người phụ nữ dạy tiếng Anh ở trường của anh ấy là cô Smith.
 • Rút gọn mệnh đề trạng ngữ 
  • Getting up late, he was late for work.
   Vì ngủ dậy trễ, anh ấy đã đi làm trễ.

Chú ý: V-ing còn có thể dùng như là một tính từ, nhưng chúng ta không xem nó là Danh động từ, vì nó không có các tính chất của một động từ ví dụ như có thể có tân ngữ theo sau.

 3. Sự khác biệt của Danh động từ & Danh từ

 • Sau Danh động từ có thể có tân ngữ theo sau, còn Danh từ thì không
 • Trước Danh từ có thể dùng mạo từ, còn Danh động từ thì không
 • Dùng trạng từ để bổ nghĩa cho Danh động từ; dùng tính từ để bổ nghĩa cho Danh từ

Giữa Danh động từ và Danh từ có một vài điểm khác biệt như sau:

 • Sau Danh động từ có thể có tân ngữ theo sau, còn Danh từ thì không:
  • She avoids using sleeping pills. → "sleeping pills" là tân ngữ của "using".
  • She avoids bright light. → sau "light" không thể có tân ngữ.
 • Trước Danh từ có thể dùng mạo từ, còn Danh động từ thì không:
  • Swimming was fun. → không dùng mạo từ.
  • The party was fun. → dùng mạo từ "the" trong câu này.
 • Bản chất của Danh động từ là một động từ, ta phải dùng trạng từ để bổ nghĩa cho nó; còn với danh từ thì phải dùng tính từ để bổ nghĩa:
  • We prefer eating healthily. →dùng trạng từ "healthily" để bổ nghĩa cho gerund "eating".
  • We have a healthy diet. → dùng tính từ "healthy" để bổ nghĩa danh từ "diet".

4. Một số động từ theo sau là một V-ing

Dưới đây là tổng hợp các động từ phổ biến được dùng với V-ing để bạn tham khảo.

 • acknowledge : công nhận
 • admit : thừa nhận
 • advise : khuyên nhủ
 • allow : cho phép
 • anticipate : mong đợi
 • appreciate : trân trọng
 • avoid : tránh
 • can’t help : không thể không
 • consider : cân nhắc
 • delay : hoãn lại
 • detest : ghét (ghét cay ghét đắng)
 • discontinue : dừng, không tiếp tục
 • discuss : thảo luận
 • dislike : không thích
 • dispute : tranh chấp
 • endure : chịu đựng
 • enjoy : yêu thích, tận hưởng
 • explain : giải thích
 • fear : sợ
 • feel like : thích (cảm xúc nhất thời)
 • finish : hoàn thành
 • give up : bỏ, bỏ cuộc
 • keep : cứ, tiếp tục
 • mention : nhắc đến
 • mind : phiền
 • miss : nhớ (nhớ nhung)
 • omit : lược bỏ
 • permit : cho phép
 • picture : tưởng tượng, hình dung
 • postpone : hoãn lại
 • practice : luyện tập
 • prevent : phòng tránh
 • propose : đề xuất ý kiến, ý tưởng
 • put off : hoãn lại
 • recall : nhớ lại
 • recommend : khuyến cáo
 • resent : bực bối, tức tối
 • resist : nhịn được, kìm nén, cưỡng lại
 • resume : tiếp tục trở lại
 • risk : mạo hiểm
 • suggest : gợi ý, đề xuất
 • support : hỗ trợ
 • tolerate : chịu đựng, khoan dung
 • understand : hiểu

Ví dụ:

 • We are considering buying a new car.
  Chúng tôi đang cân nhắc mua một chiếc xe mới.
 • enjoy jogging in the park.
  Tôi thích chạy bộ trong công viên.
 • She kept smiling at me.
  Cô ấy cứ mỉm cười với tôi.
 • He practices speaking English every day.
  Anh ấy luyện tập nói tiếng Anh mỗi ngày.

Một số động từ sau đây có thể đi với cả V-ing và To + Verb mà không có nhiều khác biệt về nghĩa:

 • begin : bắt đầu
 • can’t bear : không thể chịu đựng
 • can’t stand : không thể chịu đựng
 • continue : tiếp tục
 • hate : ghét
 • like : thích
 • love : yêu thích
 • prefer : thích hơn
 • start : bắt đầu

Ví dụ:

 • He continued doing his homework. = He continued to do his homework.
  Anh ấy tiếp tục làm bài tập về nhà.
 • He loves reading books. = He loves to read books.
  Anh ấy thích đọc sách. 

Một số động từ có thể đi với cả V-ing và To + Verb nhưng nghĩa khác nhau

Một số động từ sau đây có thể đi với cả V-ing và To + Verb, nhưng hai trường hợp sẽ có ý nghĩa khác nhau:

 • forget : quên
  • forget + V-ing : I forgot locking the door. = Tôi quên rằng mình đã khóa cửa.
  • forget + to Verb : I forgot to lock the door. = Tôi quên khóa cửa rồi (tôi đã không khóa cửa vì tôi quên phải làm vậy),
 • go on : tiếp tục
  • go on + V-ing : He went on studying French. = Anh ấy đang học tiếng Pháp và vẫn tiếp tục học tiếng Pháp.
  • go on + to Verb : He went on to study French. = Anh ấy đã làm một việc gì đó xong, và sau đó thì chuyển sang hành động học tiếng Pháp.
 • quit : từ bỏ, dừng lại
  • quit + V-ing : They quit working here. = Họ bỏ công việc ở đây.
  • quit + to Verb : They quit to work here. = Họ bỏ công việc ở nơi khác để làm việc ở đây.
 • regret : hối hận / rất tiếc
  • regret + V-ing : I regret informing her that her application had not been successful. = Tôi hối hận khi đã thông báo với cô ấy rằng đơn ứng tuyển của cô ấy không thành công.
  • regret + to Verb : I regret to inform you that your application has not been successful. = Tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng đơn ứng tuyển của bạn không thành công.
 • remember : nhớ
  • remember + V-ing : I remembered locking the door. = Tôi nhớ là mình đã khóa cửa. 
  • remember + to Verb : I remembered to lock the door. = Tôi nhớ phải khóa cửa (tôi đã khóa cửa vì tôi nhớ ra phải làm vậy).
 • stop : dừng lại
  • stop + V-ing : She stopped calling me. = Cô ấy đã không gọi tôi nữa.
  • stop + to Verb : She stopped to call me. = Cô ấy dừng lại việc đang làm để gọi cho tôi.
 • try : cố gắng / thử
  • try + V-ing : I tried eating the hotdog quickly. = Tôi thử ăn nhanh cái bánh hotdog.
  • try + to Verb : I tried to eat the hotdog quickly. = Tôi cố gắng ăn nhanh cái bánh hotdog. 

5. Một số danh từ theo sau là V-ing

Tương tự như trường hợp của động từ, sau một số danh từ thì dùng V-ing, nhưng sau một số danh từ khác thì lại dùng To + Verb.

Dưới đây là một số danh từ theo sau là V-ing:

 • difficulty / difficulties : khó khăn
 • problem / problems : vấn đề
 • no use : không có ích gì

Ví dụ:

 • She will have no problem finding a job.
  Cô ấy sẽ không gặp vấn đề gì khi tìm việc đâu.
 • I have difficulty staying up late.
  Tôi gặp khó khăn trong việc thức khuya.
 • It's no use crying.
  Khóc lóc cũng không có ích gì đâu. 

6. Một số tính từ theo sau là V-ing

Tương tự như trường hợp của động từ, sau một số tính từ thì dùng V-ing, nhưng sau một số tính từ khác thì lại dùng To + Verb.

Dưới đây là một số tính từ theo sau là V-ing:

 • busy : bận làm gì đó
 • worth : đáng làm gì đó

Ví dụ:

 • She was busy studying for the English test yesterday.
  Hôm qua cô ấy bận học bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Anh.
 • It would be worth giving it a try.
  Cũng đáng để thử một lần chứ.

7. Tổng kết

📝Chúng ta cần ghi nhớ:

 • Gerund, hay còn gọi là Danh động từ, là một hình thức của động từ, được tạo ra bằng cách thêm đuôi -ing vào động từ nguyên mẫu.
 • Danh động từ V-ing vừa có tính chất của một động từ (có thể có tân ngữ theo sau), vừa có tính chất của một danh từ (có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào mà danh từ có thể đứng được).
 • V-ing được sử dụng trong các cấu trúc sau:
  • Làm chủ ngữ của câu
  • Làm tân ngữ của câu
  • Đứng sau giới từ
  • Đứng sau một số động từ nhất định
  • Trong cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ
  • Trong cấu trúc rút gọn mệnh đề trạng ngữ
 • Sự khác biệt của Danh động từ và Danh từ:
  • Sau Danh động từ có thể có tân ngữ theo sau, còn Danh từ thì không
  • Trước Danh từ có thể dùng mạo từ, còn Danh động từ thì không
  • Dùng trạng từ để bổ nghĩa cho Danh động từ; dùng tính từ để bổ nghĩa cho Danh từ
 • Trong tiếng Anh, có một số động từ theo sau là V-ing, một số động từ theo sau là To + Verb. Muốn dùng đúng phải ghi nhớ từng trường hợp. Tuy nhiên, chúng ta KHÔNG nhất thiết phải cố gắng học thuộc lòng danh sách các từ nào đi với V-ing và các từ nào đi với To + Verb, mà có thể ghi nhớ dần dần khi gặp các từ này.
 • Có một số động từ có thể đi với cả V-ing và To + Verb mà không có nhiều khác biệt về nghĩa. Cũng có một số động từ có thể đi với cả V-ing và To + Verb, nhưng hai trường hợp sẽ có ý nghĩa khác nhau.
 • Tương tự như trường hợp của động từ, sau một số danh từ thì dùng V-ing, nhưng sau một số danh từ khác thì lại dùng To + Verb.
 • Tương tự như trường hợp của động từ, sau một số tính từ thì dùng V-ing, nhưng sau một số tính từ khác thì lại dùng To + Verb.

 

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp các bạn có thể hiểu danh động từ trong Tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tư vấn miễn phí tại đây

Leave your comment