HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

40 danh từ không sử dụng số nhiều trong Tiếng Anh cần phải biết!

Tuesday, March 17, 2020

Trong ngữ pháp tiếng Anh, nếu là danh từ đếm được ở dạng số nhiều bạn phải tiến hành chia danh từ, tức là thêm s hoặc es. Tuy nhiên có những danh từ đặc biệt không bao giờ được chia ở dạng số nhiều. Sau đây học tiếng anh giao tiếp online xin chia  sẻ đến các bạn một số danh từ không bao giờ chia ở số nhiều. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc học Tiếng Anh dễ dàng hơn!

40 DANH TU KHONG SU DUNG SO NHIEU

1. employment /ɪmˈplɔɪmənt/: công ăn việc làm

2. physics /ˈfɪzɪks/: vật lý

3. pollution /pəˈluːʃn/: sự ô nhiễm

4. knowledge /ˈnɒlɪdʒ/: kiến thức

5. maths /mæθs/: toán

6. news /njuːz/: tin tức

7. equipment /ɪˈkwɪpmənt/: trang thiết bị

8. furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/: đồ đạc

9. homework /ˈhəʊmwɜːk/: bài về nhà

10. luggage/baggage /ˈlʌɡɪdʒ/ /ˈbæɡɪdʒ/: hành lý

11. machinery /məˈʃiːnəri/: máy móc

12. merchandise /ˈmɜːtʃəndaɪs/ = goods /ɡʊdz/: hàng hóa

13. money /ˈmʌni/: tiền tệ

14. stationery /ˈsteɪʃənri/: văn phòng phẩm

15. information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/: thông tin

16. advertising /ˈædvətaɪzɪŋ/: quảng cáo

17. economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/: kinh tế học

18. advice /ədˈvaɪs/: lời khuyên

19. recreation /ˌriːkriˈeɪʃn/: nghỉ ngơi, thư giãn

20. measles /ˈmiːzlz/: bệnh sởi

21. mumps /mʌmps/: bệnh quai bị

22. politics /ˈpɒlətɪks/: chính trị học

23. scenery /ˈsiːnəri/: phong cảnh

24. traffic /ˈtræfɪk/: sự đi lại, giao thông

25. iron /aɪrn/: sắt

26. air /eə(r)/: không khí

27. china /ˈtʃaɪ.nə/: sứ

28. clothing /ˈkləʊðɪŋ/: quần áo

29. crystal /ˈkrɪs.təl/: pha lê

30. food /fuːd/: thức ăn

31. metal /ˈmet̬.əl/: kim loại

32. plastic /ˈplæs.tɪk/: chất dẻo

33. shapoo /ʃæmˈpuː/: dầu gội đầu

34. soap /səʊp/: xà phòng

35. water /ˈwɔːtə(r)/ : nước

36. geo /dʒel/: chất keo

37. glasses /ˈɡlæs•əz/: thủy tinh

38. meat /miːt/: thịt

39. beef /biːf/: thịt bò

40. milk /mɪlk/: sữa

Chúc các bạn học tốt!

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí học thử miễn phí tại đây

Leave your comment